ریاست دانشکده

دکتر روزبه نصیری آملی ریاست دانشکده سما

شماره تماس دفتر ریاست 44258006-011