قوانین و مقررات اداری مالی

  • معرفی حوزه مدیریت پشتیبانی  :

مدیریت پشتیبانی ( اداری و مالی) دانشکده سما واحد آیت ا... آملی به سبب کنترل و نظارت دقیق و مستـمر برکلیه امور مالی و اداری ، ثبت و ضبط و انتقال کلیـــــــه داراییـها ، تامیــن نیروی انسانی و تدوین و اجرای ضوابط مربــوط  به  کارکنـان و دانشجویان  ، تامیــــن ملـــزومات و تجهیزات مورد نیاز بـــــرای فعالیت های دانشکده ، از اهمیــت ویژه ای بــرخوردار است ایـــن بخش در جهت نظـــم بخشیدن به مسایل مالی و اداری با تکیه بر قوانین و آییـن نامـــــه ها تلاش نموده تا در راه پیشرفت اهـــــداف سازمان سما و دانشگاه  فعالیت نمایـــد لذا ایجاد امکانات لازم و فضـای مناسب و تجهیز فضاهــــای آموزشـــی، اختصاص بودجــــه و اعتبـــارات لازم به کارکنـــان،تامین وتوزیع تجهیـــــزات، امور عمومی و رفـاه را مدیریت مینماید.

افتخارات :

 کسب رتبه اول کشور در سالهای  مالی 1388 و 1392

 

 قوانین و مقررات مالی:

 1. وام 

الف)دانشجویان مقطع کاردانی درصورت نیاز می توانند در طول مدت تحصیل خود تا ترم چهارم ،حداکثر برای 3 نیمسال، از وام وزارت علوم و برای هرنیمسال تاسقف 5/000/000 ریال (پانصد هزار تومان) استفاده نمایند.
ب)بدین منظور دانشجویان محترم لازم است(ابتدای هر ترم ودر مهلت تعیین شده) به حوزه امور دانشجویی دانشکده سما مراجعه نموده
  ، فرمهای لازم را دریافت و با  تکمیل نمودن آنها و تحویل مدارک خواسته شده، در نوبت دریافت تسهیلات فوق قرار گیرند.
ج)این مدارک فقط برای یک نیمسال از دانشجو دریافت میگردد و در صورت متقاضی بودن برای ترمهای آینده دانشجو فقط درخواست وام را به امور دانشجویی تحویل می نماید.
د) بازپرداخت تسهیلات فوق پس از پایان تحصیلات مقطع کاردانی و با دریافت دفترچه وام از امور مالی دانشکده امکانپذیر است.

  2. بنیاد شهید

 الف)فرزندان و خانواده های معزز شهداء ،جانبازان و ایثار گران در صورت داشتن معرفی نامه از اداره بیناد شهید و امور ایثارگران شهرستان خود مبنی بر داشتن سهمیه بالاتر از 25% می توانند از شرایط تحصیل رایگان برخوردار شوند.
 ب)در مقطع کاردانی شرایط تحصیل رایگان برای دانشجویان شاهد و ایثارگر ، حداکثر تا 4 ترم تحصیلی برقرار است.
ج)درصورتی که تحصیل دانشجو در مقطع کاردانی از 4 ترم بیشتر شود ، پرداخت شهریه ترمهای اضافی به عهده دانشجو
می باشد.
د) دانشجویان سهمیه شاهد و ایثار گر در صورت انصراف از تحصیل ،لازم است هزینه های انصراف را شخصاًپرداخت نمایند.  

 
3. انصراف از تحصیل

مطابق ماده 50 آیین نامه آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی ،دانشجویان در صورت درخواست انصراف از تحصیل می بایست هزینه های انصراف را برابر آخرین دستور العمل مربوط بپردازند.
مطابق مقررات فعلی ،هزینه انصراف به اندازه یک و نیم (1.5) برابر شهریه ثابت در مقطع کاردانی می باشد.
مطابق ماده 48 آیین نامه آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی ،دانشجویان در صورت نیاز
  می توانند از مرخصی تحصیلی با ارائه درخواست به حوزه آموزش دانشکده ،استفاده نمایند.
هزینه مرخصی تحصیلی ،به ازای هر ترم ،برابر با شهریه ثابت می باشد.