جداول ترم بندی رشته ها(سیلابس دروس)

سیلابس رشته تاسیسات-تبرید

/file/download/page/1552714168-.pdf   تاسیسات تبرید-نظری

/file/download/page/1552714191-.pdf   تاسیسات تبرید-کارودانش

/file/download/page/1552714225-.pdf   تاسیسات تبرید-کاردانش و فنی غیرمرتبط

/file/download/page/1552714241-.pdf  تاسیسات تبرید-فنی و حرفه ای

 

سیلابس رشته تاسیسات-تهویه مطبوع

/file/download/page/1552714600-...pdf  تاسیسات تهویه مطبوع-نظری

/file/download/page/1552714638-.pdf  تاسیسات تهویه مطبوع-کارودانش​

/file/download/page/1552714700-....pdf  تهویه مطبوع-کارودانش و فنی غیرمرتبط​

/file/download/page/1552714756-..pdf   تاسیسات تهویه مطبوع-فنی و حرفه ای​

 

سیلابس رشته تربیت بدنی

/file/download/page/1552715051-.pdf  تربیت بدنی فنی و کارودانش غیرمرتبط

/file/download/page/1552715133-.pdf  تربیت بدنی​

/file/download/page/1552715168-.pdf  تربیت بدنی-نظری​

 

سیلابس رشته ساخت و تولید-قالبسازی

/file/download/page/1552715321-.pdf  ساخت تولید - قالبسازی-فنی و حرفه ای​

/file/download/page/1552715365-.pdf  ساخت تولید - قالبسازی-کارودانش و فنی غیرمرتبط

/file/download/page/1552715398-...pdf  ساخت تولید - قالبسازی-کارودانش

/file/download/page/1552715437-.pdf  ساخت تولید - قالبسازی-نظری

 

سیلابس رشته ساخت و تولید-ماشین ابزار

/file/download/page/1552715588-.pdf  ساخت و تولید - ماشین ابزار-فنی و حرفه ای

/file/download/page/1552715631-.pdf  ساخت و تولید - ماشین ابزار-کارودانش​

/file/download/page/1552715664-.pdf  ساخت و تولید - ماشین ابزار-نظری​

/file/download/page/1552715705-.pdf  ساخت و تولید - ماشین افزار-کارودانش و فنی غیرمرتبط

 

سیلابس رشته ساختمان

/file/download/page/1552716063-.pdf  ساختمان-فنی و حرفه ای

/file/download/page/1552716099-.pdf  ساختمان-کارودانش و فنی غیرمرتبط​

/file/download/page/1552716173-.pdf   ساختمان-کارودانش​

/file/download/page/1552716227-.pdf  ساختمان-نظری​

 

سیلابس رشته صنایع فلز

/file/download/page/1552716317-.pdf  صنایع فلز-فنی و حرفه ای​

/file/download/page/1552716432-.pdf  صنایع فلز-فنی و کارودانش غیرمرتبط​

/file/download/page/1552716485-...pdf  صنایع فلز-کار و دانش​

/file/download/page/1552716621-...pdf  صنایع فلز-نظری

 

سیلابس رشته متالوژی

/file/download/page/1552716946-.pdf   متالورژی

/file/download/page/1552716982-.pdf  متالورژی-فنی غیر مرتبط​

/file/download/page/1552717014-.pdf   متالورژی-نظری

 

سیلابس رشته گرافیک

/file/download/page/1552717760-.pdf  گرافیک-نظری​

/file/download/page/1552717819-.pdf  گرافیک-کارو دانش​

/file/download/page/1552717853-.pdf  گرافیک-کارو دانش و فنی غیرمرتبط​

/file/download/page/1552717885-.pdf  گرافیک-فنی و حرفه ای

 

سیلابس رشته مکانیک خودرو

/file/download/page/1552719820-.pdf  مکانیک خودرو-نظری​

/file/download/page/1552719876-.pdf  مکانیک خودرو-کارودانش​

/file/download/page/1552719919-.pdf  مکانیک خودرو-فنی و حرفه ای​

/file/download/page/1552719964-.pdf  مکانیک خودرو- فنی و کارو دانش غیرمرتبط​

 

سیلابس رشته الکترونیک

/file/download/page/1552720117-.pdf الکترونیک-نظری

/file/download/page/1552720147-.pdf  الکترونیک-کارودانش

/file/download/page/1552720169-.pdf  الکترونیک-کارودانش غیرمرتبط

/file/download/page/1552720227-.pdf  الکترونیک-فنی مرتبط

/file/download/page/1552720254-.pdf  الکترونیک-فنی غیرمرتبط

 

سیلابس رشته برق صنعتی

/file/download/page/1552720826-1.pdf  برق صنعتی-فنی غیرمرتبط

/file/download/page/1552721218-.pdf  برق صنعتی-فنی مرتبط

/file/download/page/1552721319-1.pdf  برق صنعتی-کارودانش غیرمرتبط

/file/download/page/1552721354-1.pdf  برق صنعتی-کارودانش

/file/download/page/1552721373-1.pdf  برق صنعتی-نظری

 

سیلابس رشته حسابداری

/file/download/page/1552721867-.pdf حسابداری-فنی غیرمرتبط

/file/download/page/1552721953-.pdf حسابداری-فنی مرتبط

/file/download/page/1552722005-.pdf  حسابداری-کارودانش غیرمرتبط

/file/download/page/1552722177-.pdf   حسابداری-کارودانش مرتبط

/file/download/page/1552722237-.pdf  حسابداری-فنی
 
 
 سیلابس رشته کامپیوتر

/file/download/page/1552723807-.pdf  کامپیوتر-فنی غیرمرتبط

/file/download/page/1552723847-.pdf  کامپیوتر-فنی مرتبط

/file/download/page/1552723905-.pdf  کامپیوتر-کارودانش غیرمرتبط

/file/download/page/1552723929-.pdf  کامپیوتر-کارودانش

/file/download/page/1552723964-.pdf  کامپیوتر-نظری

 

سیلابس رشته معماری

/file/download/page/1552724095-.pdf  معماری-فنی غیرمرتبط

/file/download/page/1552724119-.pdf  معماری-فنی مرتبط

/file/download/page/1552724138-.pdf  معماری-کارودانش غیرمرتبط

/file/download/page/1552724162-.pdf  معماری-کارودانش مرتبط

/file/download/page/1552724181-.pdf معماری-نظری