مدیران گروه آموزشی

 

 

ردیف

نام رشته

مدیران گروه

1

نقشه کشی عمومی

ساخت و تولید

صنایع فلز

مکانیک خودرو

سید علی زمانی

2

ساختمان

نقشه کشی معماری

مهدی پورعلی گنجی

3

تاسیسات

 

علی تقی زاده ارمکی

4

کامپیوتر

برق

محمدابراهیم نیکزاد

5

حسابداری

سمیه صادقی

6

متالوژی

 

7

تربیت بدنی

علیرضا براری

8

گرافیک

 

9

زبان

عاطفه نصراللهی موزیرجی

10

فیزیک

محمدعلی رمضانپور

11

ریاضی

مهدی فلاح جلودار

12

فارسی

نصرت الله حدادی

13

معارف

سیدزمان دریاباری