مدیر فرهنگی و دانشجویی

 

مدیر فرهنگی :   مهندس محمد ذبیحی
مدرک تحصیلی: دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر 

سوابق اجرایی:

 -کارشناس آمار و مسئول سایت دانشگاه آزاد واحد آیت اله آملی به مدت 2 سال

-مدیر امور پژوهش دانشکده سما واحد آیت اله آملی به مدت 10 سال

-مسئول گروه رباتیک دانشجویی دانشکده سما واحد آیت اله آملی به مدت  6 سال     
تلفن : 44258005-011