مدیر پشتیبانی

سید جعفر قدیری نژاد مدیر پشتیبانی دانشکده

دانشجوی دکتری رشته مدیریت دولتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات کرمان

کارشناس امور اداری آموزشکده فنی و حرفه ای سما واحد آیت ا... آملی  ،دانشگاه آزاد اسلامی واحد آمل ، 1387- 1385              

رئیس امور اداری و منابع انسانی  آموزشکده فنی و حرفه ای سما واحد آیت ا... آملی  ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد آمل 1390- 1387   

مدیر پشتیبانی (اداری و مالی ) آموزشکده فنی و حرفه ای سما واحد آیت ا... آملی  ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد آمل از 1390 تا کنون    

مدیر گروه رشته حسابداری  آموزشکده فنی و حرفه ای سما واحد آیت ا... آملی  ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد آمل از 1394 تا کنون     

 

 کارکنان شاغل در حوزه اداری-مالی

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

پست سازمانی

مدرک تحصیلی

شماره تماس

1

حسین خسروی

مدیر امور مالی

کارشناسی حسابداری

44152177

2

محمد ابراهیم تبار

حسابدار-امور شهریه

کارشناسی حسابداری

44152177

3

زهرا بهزادی راد

حسابدار–صندوق رفاه

کارشناسی حسابداری

44258004

4

طاهره صفانیا

دبیرخانه

کارشناسی ارشد فیزیولوژی ورزشی

44158005