ریاست واحد

دکتر حامد برجسته ریاست دانشگاه آزاد اسلامی واحد آیت الله آملی

شماره تماس دفتر ریاست 43217601-011

شماره فکس دفتر ریاست 43217610-011