بازدید علمی کارخانه چوب خزر کاسپین
بازدید علمی کارخانه چوب خزر کاسپین: عکس شماره 1 / 2
چوب خزر کاسپین
720 * 479 (54 KB) 
بازدید علمی کارخانه چوب خزر کاسپین
بازدید علمی کارخانه چوب خزر کاسپین: عکس شماره 2 / 2
چوب خزر کاسپین
720 * 479 (71 KB) 
1