مدیر پژوهش :   
مهندس محمد ابراهیم  نیک زاد

 مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر

 

 

سوابق اجرایی:

 

ü       مدیر گروه رشته کامپیوتر دانشکده سما واحد آیت اله آملی ( از 94/07/25    تاکنون )


ü      مدیر پژوهش دانشکده سما واحد آیت اله آملی ( از 95/01/19  تاکنون )


ü       مسئول کارگروه فناوری نانو  و  رابط نهاد ترویجی  دانشکده سما واحد آیت اله آملی  ( از 94/11/01     تاکنون )


ü      سرپرست حوزه پژوهشی  دانشکده سما واحد آیت اله آملی( از 94/04/01  الی  95/01/18)


ü      مدیر آموزش  دانشکده سما واحد آیت اله آملی ( از 19 / 11 / 89   الی  95/01/18 )


ü      سرپرست حوزه آموزش دانشکده سما واحد آیت اله آملی ( از 89/02/15   الی  85/11/18 )


ü      پشتیبان سامانه سیدا 4 (سیستم یکپارچه دانشگاه آزاد اسلامی ) کلیه واحدها و مراکز آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی منطقه 3 (مازندران) از تاریخ  90/07/21 با حکم معاونت محترم هماهنگی و ریاست شورای فناوری اطلاعات و ارتباطات سازمان مرکزی

ü       کارشناس رایانه دانشکده سما واحد آیت اله آملی  ( ازسال 86   الی   89   بمدت 3 سال )


ü      مسئول آمار و اطلاعات  دانشکده سما واحد آیت اله آملی ( ازسال 86   الی   89   بمدت 3 سال )

 

 تلفن : 442150466-011                         کارکنان شاغل در حوزه پژوهش

ردیف

نام و نام خانوادگی

مدرک تحصیلی

پست سازمانی

1

عطیه رمضان نیا

 


کارشناس ارشد ریاضی محض
(دانشجوی دکتری)

 


کارشناس پژوهش

و

مسئول باشگاه پژوهشگران جوان

2

طاهره محمودیان

 کارشناس ارشد مهندسی فناوری اطلاعاتکارشناس فناوری اطلاعات

3

سمیرا توکلاییکارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر


کتابدار