لیست شماره تلفنهای داخلی و مستقیم دانشکده فنی و حرفه ای سما واحد آیت ا... آملی

نام و ئام خانوادگی

سمت

شماره داخلی

شماره مستقیم

نام و نام خانوادگی

سمت

شماره داخلی

شماره مستقیم

آقای دکتر امانی

معاون دانشگاه در حوزه سما

44258006

خانم ابراهیمی

مسئول بایگانی متمرکز

121

44258003

آقای قنبری

دفتر معاونت دانشگاه در حوزه سما

103

44258006

خانم رمضان نیا

باشگاه پژوهشگران جوان

122

44258003

آقای قطبی

رئیس دانشکده

44151759

خانم توکلایی

مسئول کتابخانه

123

44258003

آقای عباسی

دفتر ریاست دانشکده

104

44151759

آقای مبشر

کارشناس امور مشمولین

127

44258005

مهندس رضائی

حراست

105

44150471

خانم نجفدری

کارشناس امور مشاوره دانشجویی

129

44258005

مهندس زمانی

معاون آموزشی و پژوهشی

106

44152176

خانم رجبی

دبیرخانه

132

44258004

مهندس پورعلی گنجی

معاون فرهنگی دانشجویی

107

44151189

خانم شاکریان

کارشناس فارغ التحصیلان

134

44258005

آقای قدیری نژاد

مدیر پشتیبانی

108

44152177

خانم صفانیا

کارشناس فارغ التحصیلان و امور ورزشی

134

44258005

آقای قلی پور

سرپرست امور آموزشی

109

44152176

خانم بهزادی

حسابدار

136

44258004

مهندس نیک زاد

مدیر پژوهش

110

44258003

آقای ابراهیم تبار

حسابدار

137

44258004

خانم محمودیان

کارشناس رایانه

110

44258003

آقای گرشاسبی

تدارکات

139

44258004

آقای قاسمی

مدیر دانشجویی

111

44151189

آقای شکری

حفاظت فیزیکی

200

44258002

مهندس ذبیحی

مدیر امور فرهنگی

112

44258005

آقای عباسی

حفاظت فیزیکی

200

44258002

آقای خسروی

رئیس امور مالی

113

44152177

آقای اشرفی

حفاظت فیزیکی

200

44258002

..........

کارگزینی کارکنان

115

44258004

آقای حبیبی

حفاظت فیزیکی

200

44258002

خانم احمدی

کارشناس آموزش

116

44150466

آقای گلزاده

آبدارخانه

144

44258002

خانم یزدانی

کارشناس آموزش

116

44150466

آقای یزدانی

آبدارخانه

144

44258002

خانم بهزادی

کارشناس برنامه ریزی آموزشی

118

44150466

..........

بوفه

147

.........

آقای شریفی

کارشناس امتحانات

120

44150466

..........

انتشارات

148

44254293

آقای ایزدی

کارشناس خدمات آموزشی

120

44150466

.........

.........

.........

.........